FAKA HU ATU ‘A E KOLE ‘A E PULE’ANGA TONGA KE FAKAFOKI FAKA-PULE’ANGA MAI ‘A DEAN JAY FLETCHER MEI ‘AMELIKA

8 Tisema 2016

1 ‘Oku loto ‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ke fakaha ki he Hou’eiki mo e Kakai ‘o e Fonua na’e fakahu atu ki he ‘Ofisi ‘o e ‘Amipasitoa ‘a ‘Amelika ‘i Suva, Fisi ‘i he ‘aho Tusite 6 Tisema 2016, ‘a e tohi kole mei he Pule’anga Tonga ki he Pule’anga ‘Amelika ke fakafoki faka-Pule’anga mai ki Tonga ni ‘a Dean Jay Fletcher, ke fakamaau’i ia felave’i pea mo e ngaahi hia kuo faka’ilo’aki ia ‘i he Fakamaau’anga Lahi ‘o Tonga.

2 ‘Oku tukuaki’i ‘a Fletcher ki hono faka-poongi ‘a hono mali ko Patricia Linne Kearney ‘i he ‘aho 6 Siulai 2016 ‘i Neiafu, Vava’u.

3 Na’e fakahu atu ‘e he ‘Ateni Seniale Le’ole’o mo e Talekita ki he Ngaahi Talatalaaki Hia ‘a e Pule’anga ki he ‘Ofisi Faka-Konisela ‘a ‘Amelika ‘i Suva, Fisi ‘a e tohi kole ‘a e Pule’anga Tonga ke fakafoki faka-Pule’anga, ke ‘uluaki fakapapau’i hono totonu (certification), kimu’a pea ‘e toki fakahu atu ‘i he founga faka-tipilometika ki he Potungaue ki Muli ‘a ‘Amelika, pea toki ‘ave ki he Potungaue Lao ‘a ‘Amelika kenau vakai’i mo fakahoko ‘a e ngaue ki ai.

4 ‘E toki fakahu atu ‘e he Potungaue Lao ‘a ‘Amelika ‘a e tohi kole ke fakafoki faka- Pule’anga ki he Fakamaau’anga Fetalali Fakavahefonua ‘a ‘Amelika (US Federal District Court) ‘i Honolulu, Hawaii, ke ne vakai’i mo tu’utu’uni pe ‘e tali pe ‘ikai ‘a e tohi kole ‘a e Pule’anga Tonga ke fakafoki faka-Pule’anga.

5 Kapau ‘e tu’utu’uni ‘e he Fakamaau’anga Fetalali Fakavahefonua ke tali ‘a e kole ‘a e Pule’anga Tonga ke fakafoki faka-Pule’anga, ‘e malava ke fakahu atu ‘e Fletcher ‘a ‘ene kole ki he Fakamaau’anga Fetalali ki he Ngaahi Tangi ‘a ‘Amelika ke vakai’i faka-lao (habeas corpus application) ‘a e tu’utu’uni koia ‘a e Fakamaau’anga Fetalali Fakavahefonua. ‘E malava ke fai ‘a e tangi ki he Fakamaau’anga Lahi ‘a ‘Amelika fekau’aki mo ha tu’utu’uni ‘a e Fakamaau‘anga Fetalali ki he Ngaahi Tangi. Kapau ‘e tu’utu’uni ‘e he Fakamaau’anga ‘a ‘Amelika ke tali ‘a e kole ‘a e Pule’anga Tonga, ‘e toki ‘oatu ‘a e kole ‘a e Pule’anga Tonga ke tu’utu’uni aofangatuku ‘e he Pule’anga ‘Amelika pe ‘e fakafoki faka-Pule’anga mai ki Tonga ni ‘a Fletcher pe ‘ikai, ‘o fakatatau pea mo e lao ‘a ‘Amelika.

6 ‘Oku ‘amanaki ke fakahu atu ‘e he Kau Fakafofonga Lao ‘a e Pule’anga ‘Amelika ‘a e tohi kole ‘a e Pule’anga Tonga ke fakafoki faka-Pule’anga ki he Fakamaau’anga Fetalali Fakavahefonua ‘i Honolulu, Hawaii ‘i he ‘aho 10 Sanuali 2017.

 

———- NGATAʻANGA ‘O E FAKAʻATᾹ ———-

Ki ha toe fakamatala, kātaki ‘o fetuʻutaki kia:

‘Aminiasi Kefu,

‘Ateni Seniale Leʻoleʻo mo e Talekita ki he Ngaahi Talatalaaki Hia ‘a e Puleʻanga,

‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale

Fika Telefoni ‘o e ‘Ofisi: (676) 24055/24007 / Laine Hangatonu: (676) 25347 / Fika telefoni toʻotoʻo: 7715314

‘Imeili: dpp@crownlaw.gov.to

Translate »