Fakaava ‘e he ‘Eiki Palēmia e senita ako ma’a e soká

25 Sepitema 2017

Na’e fakaava ‘e he ‘Eiki Palemia Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘a e senitaa ako fo’ou ma’a e Kautaha Soka ‘a ‘Osenia (OFC) ‘i he ‘api Soka ‘i Veitongo  ‘i he Tokonaki 23 ‘o Sepitema 2017.

Ko e senitaa ni ke fakahoko ai ‘a e ngaahi polokalama ako kehekehe ki he soka kau ai ‘a e ako ki he founga fakamaau; faiako; founga fakalele mo pule’i e soka; ako ki he tokoni fakafaito’o mo e mo’ulelei’ fakalakalaka e sipoti; fakalakalaka mo hono pule’i ‘o e soka pehe ki hono fakalele ha sipoti soka. Ko e  ako’anga ni ‘e ma’u ai ‘a e ngaahi tohi fakamo’oni ke lava ke ngaue’aki fakavaha’apule’anga mo fakalotofonua.

Ko e taha eni e ngaahi taumu’a ngaue ‘a e OFC ke ako’i ‘a e soka ki he kakai ‘o ‘Osenia; fakalakalaka e ‘ilo mo e poto’i va’inga ki he tukuikolo pe fonua; faka’ai’ai mo fakataukei’i ‘a e kau manako soka, faiako mo e kau ngaue ke to eleliange ‘enau ‘ilo mo e taukei mo pukepuke ‘a e manako ki he va’inga soka ‘i ‘Osenia.

Na’e me’a fakamalo ‘a e ‘Eiki Palemia ki he Tokoni Palesiteni Ma’olunga mo e Palesiteni ‘o e OFC, Mr. David Chung, ‘i he fokotu’utu’u ke kau ‘a Tonga he ngaahi fonua ke fakahoko ai ‘a e ngaahi ako ko eni.

“Ko e fatongia koia ‘o e Pule’anga ‘oku meimei fakatefito pe ia ki he ngaahi founga ke lava ‘o fakalele’aki ‘a e ngaahi sipoti katoa ‘i Tonga ni….pea ‘oku ou fiefia lahi ‘i he’eku mamata atu ki he fu’u ngaue lahi kafakafa kuo fakahoko ‘i Tonga ni ke hokoko ha mala’e va’inga ke teuteu’i ai ‘etau fanau ‘i he kaha’u,” ko e me’a ia ‘a e ‘Eiki Palemia.

Ko e lea talitali ‘o e ‘ahoo na’e me’a ai ‘a ‘Eiki Nopele Ve’ehala mo e lea na’e fakahoko ‘e Mr. David Chung.

ofc5

ofc3

ofc9

ofc

ofc8

ofc6

-Ngata’anga-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

 

Translate »