GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 19 Fepueli, 2016)

“Fakahoko ‘e he Pule’anga ‘a e ngaahi ngaue tefito ke mateuteu ‘a Vava’u ki he kamata ‘o e fepuna’aki ‘a e Fiji Links(Fiji Airways) ki he Mala’evakapuna Lupepau’u. ”

Kuo fakahā ‘e he Pule’angá kuo maau mālie ‘a e ngaahi ngāue tefito ki hono teuteu ke kamata e fepuna’aki fakavaha’apule’anga he vaha’a ‘o Nadi, Fisi mo Vava’u ‘a e Kautaha Vakapuna Fiji Airways, ‘a ia ‘oku fakaangaanga ke kamata ‘i he ‘aho 2 ‘o ‘Epeleli 2016.

Na’e kamata ‘a e ngaue mei hono fakahū atu mei he Kautaha Fiji Links/Fiji Airways ha tohi kole ki he Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a e Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ‘a e Pule’anga Tongá, ke fakakau ‘a Vava’u ‘i he ngaahi feitu’u ke puna mai ki ai ‘enau vakapuna ‘i Tonga ni, hili ia hono tali ‘e he Ma’umafai ki he Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Fisi (CAAF). Na’e fakahoko leva ‘e he Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a e ngāue ki hono vakai’i ‘o e kole ni pea na’e tali ‘a e kole ni ‘i Tisema 2015. ‘I he felave’i hangatonu mo e kole ‘a e Fiji Airways na’e hoko atu leva ‘a e ngaue ‘a e Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile ki hono vakai’i ‘a e tu’unga taau mo maau ‘o e Mala’evakapuna Lupepau’u ‘i Vava’u ke fakapapau’i ‘oku ne a’usia ‘a e tu’unga ki he fefolau’aki fakavaha’apule’anga. Na’e maau e ngaue pea foaki mo e tohi fakamo’oni ngāue (Aerodrome Operator Certificate) ki he Kautaha Mala’evakapuna ‘a Tonga (TAL) ‘i Tisema 2015.

Ko e fokotu’utu’u fakaangaanga ki he fepuna’aki he vaha’a ‘o Nadi mo Vava’u ‘oku fakahoko ia ‘i he malumalu ‘o e Aleapau Femahino’aki (MOU) ki he Fefolau’aki Vakapuna ‘i he vaha’a ‘o e Pule’anga Tonga mo e Pule’anga Fisi ‘o e 2008. Ko e fefolau’aki ‘a e Fiji Airways ‘i he vaha’a ‘o Nadi, Fisi mo Vava’u, Tonga ‘e fakahoko tu’o ua he uike ‘o ngaue’aki ‘a ‘enau vakapuna Fiji Link’s ATR 72-600.

Kuo mateuteu mo e Potungāue Tanaki Pa’anga Hūmai mo e Kasitomu ‘a e Pule’anga ke fakahoko mo e ngaahi ngāue fakakasitomu mo ‘imikuleisini ‘i he mala’e vakapuna ‘o Vava’u ke fakapapau’i ‘oku malu ‘a e kau’āfonua pea ‘oku ma’u ‘e he kau pasese ‘a e visa fakalao ke nau tu’uta ai ki Tonga ni.

‘E hoko ‘a e halanga fefolau’aki fo’ou ko eni ko e tokoni lahi ki he Sekitoa Takimamata ‘o Tonga ni tautefito ki Vava’u. Na’e pehē ‘e he ‘Ofisa Pule Ngaue Le’ole’o ‘o e Potungāue Takimamata ‘a Tonga, Dr. Palenitina Langa’oi, ‘e hoko ‘a e fepuna’aki hangatonu ko eni mei Vava’u ki Nadi ke toe tokolahi ange ‘a e kau folau ‘eve’eva ki Vava’u pea ke toe fakalaka ange ‘a e tu’unga faka’ekonomika ‘a Vava’u. ‘E hokohoko atu ‘a e ngāue ‘a e Potungāue Takimamata ke fakapapau’i ko e ngaahi pisinisi fakatakimamata ‘i Vava’u ‘oku ‘i he tu’unga lelei ke talitali ha toe tokolahi ange ‘a e kau folau ‘eve’eva.

 

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax: (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »