GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 3 ‘o ‘Aokosi, 2015)

“Fakahoko ‘i Tonga ni ‘a e Sipoti Pasifiki 2019.”

Kuo fakapapau’i ‘e he Palēmiá, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva mo e Pule’anga Tongá ‘e fakahoko mai ki Tongá ni ‘a e fe’auhi Sipoti ‘a e Pasifikí hono 16 ‘i he ta’u 2019. Ko e fakahā eni ke fakama’ala’ala ha ta’efemahino’aki mo ha veiveiua ki hono fakahoko mai ki Tongá ni ‘a e Sipoti Pasifiki 2019.

“ ‘Oku mahino lelei pē ki he Pule’angá ’a e faingata’a ‘a hono ma’u ha pa’anga ke fakapa’anga’aki ‘a e teuteu ki he sipotí. Ko ia ‘oku fakahoko pē ‘e he Pule’angá ‘a hono lelei taha ke kumi ha tokoni fakapa’anga mei he ngaahi hoa ngāue fakalakalaká mo ha founga ke tānaki ’aki ha pa’anga hūmai ki he sipotí,” ko e me’a ia ‘a e Palēmia. “ ‘I he taimi tatau pē ’oku tui ta’etoeveiveiua ‘a e Pule’angá ki he ngaahi faingamālie ‘e ma’u ‘i hono fakahoko ‘o e sipotí, ‘ikai ngata pē ‘i hono langa’i hake ‘o e sipotí mo e naunau sipotí ‘i Tongá ni kā ko e ngaahi faingamālie faka’ikonōmika te ne ‘omaí.”

Kuo ‘osi ma’u foki ‘e he Pule’angá ha tokoni fakapa’anga mei he Pule’anga Nu’usilá ke tokoni ki hono fakalelei’i ‘o e mala’e Teufaivá pea ‘oku hokohoko atu hono fakahoko e ngaahi alea mo e ngaahi hoa ngāue fakalakalaká mo e tukuifonua mulí ke fakapa’anga ‘a e ngaahi feitu’u fai’anga sipoti kehe ‘e langá. ‘Oku ‘i ai e ‘amanaki ‘e maau ‘a e ngaahi alea ko eni pea toki fakahoko atu ‘i he kaha’u vave mai ni pē.

Lolotonga iá, ‘oku kei faka’osi’osi e ngāue fakalao ‘a e Pule’angá ki hano hiki hake ’aki e pa’anga e $100 ‘a e tukuhau folau mei Tongá ni (airport departure tax) pea mo e hilifaki mo e seniti ‘e taha(1 seniti levy) ‘i he faikehekehe ‘o e mahu’inga ‘o e pa’angá ‘i he fakatau mai mo e fakatau atu ‘o e pa’anga mulí, ‘a ia ko e holoki’aki ia ‘a e seniti ‘e taha mei he seniti ‘e 2 na’e tomu’a fakaangaanga ki aí, koe’uhí ko e ngaahi ta’efiemālie mei he ngaahi kautaha felave’i lolotonga ‘a hono alea’i ‘a e founga ni. Ko e ongo founga tanaki pa’anga hūmai eni ‘e ua na’e tali ‘e he Pule’angá ke ngāue’aki ke tanaki ha pa’anga ki he sipotí.

‘Oku fengāue’aki vāofi ‘a e Pule’angá mo e Komiti Fokotu’utu’u Ngāue ‘a Tonga ki he Sipoti Pasifiki 2019 (Tonga Pacific Games 2019 Organising Committee) ki he fakaikiiki ‘o e ngaahi palani ki he sipotí, pea ko e ngaahi langá mo e teuteu’i e ngaahi feitu’u fai’anga sipotí ‘e kamata ‘i he 2016, ‘o hangē ko hono fakahā ‘e he Minisitā Pa’anga mo Palani Fakafonuá.

Na’e ma’u foki ‘e he Pule’angá ‘a e fakalotolahi mo e poupou mei he tukuifonua Pasifikí ki hano fakahoko lelei ‘e Tonga ‘a e Sipoti Pasifiki 2019, lolotonga ‘a e Sipoti Pasifiki na’e fakahoko ki Papua Niukini ‘i Siulai, 2015.

Ko ia ‘oku ‘oatu ’a e kole mei he Pule’angá ki he kakai ‘o e fonuá, tatau pē ‘i Tonga ni mo muli foki ke nau poupou mai ki he langa ngāue ‘oku faí, ‘i he teuteu ko eni ‘a Tonga ki he Sipoti Pasifiki hono 16 ‘i he 2019.

 

NGATA’ANGA

 

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »