GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 2 ’o Sune, 2016)

“Fakamanatu ‘e he Palemia ‘a e mahu’inga ke faka’ai’ai pe tuku ‘a e ifi tapaka”

Ko e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva na’a ne fakaafe fakalangilangi ki hono tukuatu ‘o e polokalama tu’uaki “Tuku-Ifi-Leva”, na’e fakahoko ke faka’ilonga’i’aki ‘a e ‘Aho fakamamanilahi ‘o e Tapu Ifi Tapaka ‘i he Fale Fakataha’anga Kalofiama ‘o Epworth ‘i he Tusite 31 Me 2016.

Ko e Tuku Ifi Leva ko e polokalama ke matu’aki fakakaukau’i mo fakapotopoto’i ‘a hono fatu ke fakasi’isi’i ‘a e lahi ‘o e ifi tapaka, ‘aki ‘a hono faka’ai’ai ke tuku mo ta’ofi pea ako’i mo e ngaahi fakatu’utamaki ‘o e ‘ahu ‘o e tapaka.

Na’e me’a ‘a e Palemia ka ‘i ai ha kaveinga ‘oku tāuma’u mo taukave’i, pea tokangaekina makehe fakafonua, ‘oku ne fakae’a ‘a hono mahu’inga pea mo ‘ene mafatukituki.  Pea ‘oku taau ke fai ‘a e keli takai mo taufetuku ki ai, ‘o fakaa’u ‘aki ‘a hono tanumaki, talaki mo tu’uaki.

Na’a ne lave ai ki he ngaahi savea ‘oku ha ai ‘a e vaeua mālie ‘o e kakai tangata Tonga, pea mo e pēseti ‘e 13  ‘o e kakai fefine’, ‘oku nau ifi tapaka.     

“‘Oku fakatupu ‘e he ifi, ‘a e pekia te’eki a’u ki he taimi totonu’, ka ‘oku mōlia atu ai  mo e  tu’unga taau ‘o e mo’ui ‘a e kakai ifi pea kavahia ai ‘a e kakai ‘i honau takitaha ‘ātakai, neongo ‘a e ‘ikai ifi ‘a e kakai koia, ka ‘oku uesia kinautolu, ‘i he ‘enau mānava ‘aki, ‘a e ‘ahu ‘o e tapaka ‘a kinautolu ‘oku ifi.”

Fakatatau ki he ngaahi savea ‘a e Kautaha Mo’ui ‘a Māmani’, ko e kakai ‘oku nofo fakataha ‘i ha ‘api mo kakai ‘oku ifi, ‘oku ‘i ai ‘a e faingamālie peseti ‘e 20-30 ke ma’u mo kinautolu, ‘e he fokoutua kanisā ‘o e ma’ama’a.  Ko e peseti ‘e 19, ‘a e faingamālie ki he ni’ihi ‘ikai ifi, ka ‘oku nau ngāue fakataha mo ha ni’ihi ‘oku ifi, ke ma’u mo kinautolu ‘e he fokoutua kanisā ‘o e ma’ama’a.

Ko e toko 7 ‘i he fānau ‘e 10 kotoa pē ‘i Tonga ni, ‘oku nau lipooti ‘a si’enau kavahia, ‘i he ‘ahu mei he tapaka ‘a e kau ifi, ‘i honau ngaahi takitaha ‘api.  Pea ‘oku nau tu’u laveangofua ai, ki he ngaahi fokoutua, ‘o hangē koia ko e niumōnia, hela, ulufia ‘o e halanga mānava, mo e telinga.

‘Oku malava ke fakatupu ‘e he ‘ahu, pea mo e mate fakafokifā koia ‘a e kau valevale mo e fānau iiki ‘aupito. Pea ko e kakai fefine feitama ‘oku nau ifi tapaka, ‘oku nau tu’u laveangofua ai ki he tamatō (hūfanga he fakatapu)

Na’a ne fakaha ai ‘i Fepueli ‘o e ta’u ni, na’e tali ai ha liliu ke fakalelei’i ‘a e Lao ki he Tapaka,  ‘i he taumu’a ke toe kaukaua ange ‘a e ngaahi lao, ‘a ia na’e fatu ke paotoloaki, ha ‘atakai ‘oku malu mo ‘atā, mei he ‘ahu ‘o e tapaka. Pea ‘i he taimi ni, ko e ngaahi pā, falekai, kalapu kava Tonga, ngāue’anga, mala’e sipoti, ‘apiako, mo e ngaahi feitu’u faka-siasi, ‘i he taimi ni, ‘oku pau ke ‘atā peseti ‘e teau ia, mei he ‘ahu ‘o e tapaka. Ko e Potungāue Mo’ui pea mo e Potungāue Polisi, te na muimui’i pau, ‘a hono  tauhi mo faka’aonga’i, ‘a e ngaahi lao ko eni.

tapu ifi tapaka 9 copy

tapu ifi tapaka 8 copy

tapu ifi tapaka 3 copy

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

Translate »