Faka’ofo’ofa mo Mahu ‘a e Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaue’anga 2016 ‘a e Vahefonua Niuatoputapu, Niuafo’ou pea mo Vava’u

Na’e ‘afio ‘a ‘Ena ‘Afifio Tupou VI mo Kuini Nanasipau’u ke huufi ‘a e Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaue’anga 2016 ‘a e Vahefonua Niuatoputapu he Mala’e Matangimalie ‘i he ‘aho Pulelulu 27 ‘o Siulai, Vahefonua Niuafo’ou ‘i he Mala’e Latufuipeka ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 28 ‘o Siulai pea mo e Vahefonua Vava’u ‘i he Mala’e Nippon ‘i he Ako Ma’olunga ‘o Vava’u ‘i he Tokonaki 30 ‘o Siulai.

Ko e kaveinga ‘o e Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaue’anga 2016 ma’ae ‘Otu Tonga ‘oku pehe “Ko e malu fakame’atokoni ke fiefia mo e mo’ui lelei ‘a e kainga Tonga kotoa.”

‘I he ngaahi tō folofola ‘a e ‘Ene ‘Afio Tupou VI ‘i he ngaahi katonga faka’ali’ali ngoue, toutai mo e ngaue’anga kuo lava, na’a Ne folofola ai “ Ko e malu mo e lato fakame’atokoni mo fakatupu mo’ui lelei, ko e famili fiefia ia,”

Na’a Ne folofola ‘oku fiema’u leva ke faka’ali’ali ‘a e fua ‘o e ngoue, mo tauhi e monumanu hange ko e fanga moa koe’uhi ke fakalato e fiema’u me’atokoni ke holoki’aki ‘a e fakafalala he koloa hu mei tu’apule’anga. Na’a Ne fakamamafa’i ‘a e mahu’inga ke takiekina e tokanga ki he ngaahi founga ngoue mo tō ha ‘akau fua te ne matu’uaki ‘a e feliuliuaki ‘o e ‘ea mo e ngaahi ‘akau ma’u’anga pa’anga kau ai ‘a e laimi, ahi, vanila mo e kava he koe ma’u’anga pa’anga lelei ia ki he ngaahi famili.

Na’e mahino mei he faka’ali’ali ‘a e ngaahi vahefonua ni ‘a e teuteu lahi ‘a e kakai ‘o e ngaahi vahefonua ni ki he ngaahi katoanga ko eni ‘o tatau pe ‘a e kau fa’a ‘o tokanga, kau toutai ‘o ngatai, kau fefine ‘o falehanga pea mo e kau nimamea’a ‘o e ngaahi ngaue’anga.

Na’e mamata’i tokolahi ‘e he ngaahi Vahefonua ‘a e ngaahi faka’ali’ali kuo fakahoko pea ‘ikai lau ki he ma’ama’a mo hono fakataua e ngaahi ngaue ‘e ni’ihi na’e faka’ali’ali tautefito ki he ngouee mo e toutai.

Na’e muimui folau ki he He’ena ‘Afifio ‘a e Minisitā ki he Ngoue, Me’atokoni, Vao’akau mo e Toutai, Hon Semisi Fakahau, ni’ihi ‘o e Hou’eiki Minisitā, ni’ihi ‘o e Hou’eiki Nopele; kau Fakafofonga Fale Alea pea pehe ki he ngaahi hoa ngaue mei he ngaahi fonua muli, hange ko e Lepupilika ‘o e Kakai ‘o Siaina; Suisalani; mo Nu’usila, ‘oku nau tokoni ki he langa fakalakalaka ‘i he ngaahi vahefonua ni.

‘E hoko atu e katoanga Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaue’anga 2016 ki he Vahefonua Ha’apai ‘i he ‘aho Pulelulu 3 ‘o ‘Aokosi, Vahefonua ‘Eua ‘i he ‘aho Tokonaki 6 ‘o ‘Aokosi pea toki tātuku mai ki he Vahefonua Tongatapu ‘i he ‘aho Falaite 12 mo e Tokonaki 13 ‘o ‘Akosi 2016.

-Ngata’anga-

Translate »