GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 25 ‘o ‘Aokosi, 2016)

“Fuofua ‘a’ahi mai ‘a e Kautaha Fakamamani Lahi ki he Ngaue ‘a e Kakai (ILO) hili koia ‘a e hoko ‘a Tonga ko e memipa ‘o e Kautaha ‘i Fepueli, 2016.”

‘I he ‘aho Monite 22 ‘o ‘Aokosi, 2016 ne tu’uta ai ‘i Tonga ‘a e fuofua timi ‘a’ahi mei he Kautaha Fakamamani Lahi ki he Ngaue ‘a e Kakai (ILO) hili ia ‘a e hoko ‘a Tonga ko e memipa fika 187 ‘o e Kautaha ‘i Fepueli, 2016. Na’e taki mai ‘i he ‘a’ahi ni ‘a Mr. Satoshi Sasaki, ko e specialist he Decent Work, pea ko e tokotaha ni pe foki ‘oku ne lolotonga tokanga’i ‘a e ‘ofisi ‘o e kautaha ‘i Suva. Na’e folau fakataha mai ‘a Mr. Satoshi Sasaki mo Ms. Surkafa F. Katafono ko e National Programme Officer.

Ko e ‘a’ahi mai ko eni, ‘oku fakataumu’a ia ke fakahoko ha fakataha mo e ngaahi sino ngaue ‘e tolu tefito pea ‘oku nau ngaue felave’i, ‘a ia ko e pule’anga, ngaahi kulupu ‘a e kau ngaue mo e ngaahi ma’u’anga ngaue, ke fai ha talatalanoa ki hono fa’u ‘o ha Palani mo ha Fa’unga Ngaue ‘oku Taau (Decent Work Program) ki he ta’u 2016-2017, pea pehe foki ki ha ngaahi fiema’u tokoni ‘i he ‘elia ‘e ala ke tokoni ai ‘a e Kautaha. Lolotonga ko ia ‘ena ‘i Tonga ni, te na kau atu ai pe ki he fakataha fakafonua koia ‘e fakahoko ‘i he ‘aho Falaite 26 ‘o ‘Aokosi, 2016 ki hono fa’ufa’u ‘o e Palani Ngaue ki he Pasifiki ‘a e Kautaha Fakatahataha (UNPS) ki he ta’u 2018-2022, kimu’a pea na toki mavahe atu mei Tonga ni.

Kimu’a ‘i he memipa ‘a Tonga ‘I he Kautaha Fakamamani Lahi ki he Ngaue, na’e ‘iai ‘a e ngaahi fengaue’aki lahi ‘a e Kautaha ia mo Tonga, ‘0 kau ai ‘a hono tokoni’i ‘a hono fa’u ’o e ngaahi monu’ia malolo ma’a Tonga (Tonga Retirement Benefits Scheme) ‘a ia na’e fakapa’anga mei he UNDP ‘i he 2004-2006, tokoni ki hono to e vakai’i koia ‘o e Lao Fakaangaanga ki he Va Faka-Kaungaue 2006 (Employment Relation Bill 2006) ‘o a’u ai ‘a e lao ki he tu’unga lolotonga ki he Lao Fakaangaanga Va Faka-Kaungaue 2013, pea pehe ki hono to e vakai’i ‘o e tu’unga ivi ngaue lolotonga ‘oku ‘iai ‘a e ngaahi kupu felave’i ‘a ia na’e fakahoko eni ‘i he 2015.

Koe ‘ofisi ‘o e Kautaha Fakamamani Lahi ki he Kau Ngaue ‘i Suva ‘oku nau tokanga’i ‘a e ngaahi polokalama ngaue ki he fonua memipa ‘e 11 he Pasifiki, ‘a ia ‘oku kau ai ‘a Fisi, Kilipati, ‘Otu motu Masolo, Palau, Papua Niukini, Ha’amoa, ‘Otu Motu Solomone, Tuvalu, Vanuatu, ‘Otu Motu Kuki pea mo Tonga. ‘Oku ‘ikai ngata pe ‘i he ngaahi fonua memipa he Pasifiki ‘enau tokoni ka ‘oku nau tokonia e ngaahi ngaue ‘i he ngaahi fonua ‘ikai memipa.

-NGATA‘ANGA-

 Tuku atu mei he: Potungaue Komeesi, Konisiuma, Fefakatau`aki, `Ilo Fo`ou mo e Ngaue `a e Kakai.

 

`Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 24 644  Fax:(676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email:pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to

Translate »