GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(02 ‘o Ma‘asi, 2016)

“Hoko ‘a Tonga ko e fonua hono 187 ke Mēmipa ‘i he ILO (Kautaha Fakamamani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai)”

Kuo hoko ‘a Tonga ko e Fonua hono 187 ke mēmipa he Kautaha Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai pē (ILO) ‘o kamata lau ia mei he ‘aho 24 ‘o Fēpueli, 2016 hili ‘eni hono ma’u ‘e he Talekita Seniale ‘o e ILO, ‘a e tohi mei he Pule’anga ‘o Tonga ‘o fakapapau’i ange kuo ne tali ‘a e ngaahi Konisitutone ngāue ‘o e Kautaha Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai.  Na’e fakahā mei he Kautaha Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai ‘enau talitali lelei a Tonga ‘i he’ene hoko ko e memipa’ pea ‘oku nau tui ta’eveiveiua ko e vā ngāue ‘a Tonga mo e Kautaha ni ‘e kaunga lelei ia ki he fonua mo e kakai ‘o Tonga.  Ko hono fakahā mai eni ‘i ha tali faka’ofisiale na‘e ma’u ‘e he Pule’anga Tonga’ he ‘aho 1 ‘o Ma’asi 2016.

Ko e Kautaha Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakaí (ILO) na’e fokotu’u ia ‘i he 1919 pea ‘oku fa’u ‘aki e ngaahi sino ngāue tefito ‘e tolu, ‘a ia ‘oku mahu’inga tatau pe honau ngaahi le’o; ‘a e le’o ‘o e kau ngāue’ (workers), le’o ‘o e ngaahi ngāue’anga’ (employers) pea mo e le’o ‘o e pule’anga’ (government), pea ‘oku fakapapau’i ai ko e ngaahi fokotu’u fakakaukau mei he ngaahi hoa ngāue ko ’eni’ ‘e fakakau kotoa ki hono fokotu’utu’u ‘o e ngaahi tu’utu’uni ngāue mo e ngaahi polokalama ngāue.’  ‘I he hoko ko ’eni ‘a Tonga ko e mēmipa ‘o e Kautaha Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai (ILO), ‘oku ne fakahā ‘ene poupou kakato ki he ngaahi tefito’i tui fakangāue ‘oku totonu mo taau, pea mo hokohoko atu ‘a e feinga ke fakakakato ‘a e ngaahi tu’unga ‘oku tali fakamāmani lahi ki he ngāue ‘a e kakai.’  ‘I he founga ngāue ni ‘e tukupā ai a Tonga ki hono faka’ai’ai ‘o e ngaahi ngāue ki he kakai’ ‘oku totonu mo taau kau ai mo hono hiki’i hake ‘a e malu’i ‘o e kau ngāue, mo hono to e fakamalohia ‘a hono talanga’i ‘o e ngaahi palopalema ‘oku fehangahangai mo ha ngāue.

‘Oku te’eki ke fakamo‘oni ‘a Tonga ki ha Konivesio ‘o e Kautaha Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai hili hono fokotu’u ko e mēmipa.’   Ko e fakamo’oni ki ha taha ‘o e ngaahi Konivesio ‘o e Kautaha Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai, ‘e makatu’unga ia mei hano ‘uluaki fakahoko ha alealea kimu’a mo e ngaahi kupu fekau’aki.’

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »