GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 28 ’o ‘Okatopa, 2016)

“HOLOKI E TOTONGI ‘O E IKA”

  1. Koe’uhi ko e fiema’u ke mea’i ‘e Hou’eiki mo ‘ilo ki ai ‘a e Kakai ‘o e Fonuaˊ, ‘oku loto ai ‘a e Potungāue Toutaiˊ ke fakahā ‘a e fakatau ma’ama’a ‘o e ika koe valuˊ mo hono fa’ahingaˊ ‘i he Māketi Tu’imatamoana ‘i he ‘aho Falatie 28 ‘o ‘Okatopa 2016 ‘o kamata ‘i he taimi 9 pongipongi pea ‘e hokohoko atu ‘a e fakatau kae’oua kuo ‘osi ‘a e ika hono fakatau.
  2. Koe’uhiˊ ko e feinga ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga mo e Pule’anga, ke muimui’i mo fakahoko ‘a e finangalo ‘o ‘Ene ‘Afioˊ, Tupou VI ke tokangaekina e mo’ui lelei ‘a hono kakaiˊ fakataha mo e poupou ‘a e Potungāue Toutaiˊ ki he tau’i ‘o e ngaahi mahaki ‘ikai pipihiˊ ‘aki ‘a e ma’u me’atokoni mei he ikaˊ moe me’atokoni mei ‘oseniˊ. Kuo fakahoko ai ‘e he ‘Eiki Minisita ‘o e Potungāue Toutaiˊ ‘a e ngaahi fokotu’utu’u mo e ngāue ko e feinga ke lahiange pea ke holoki ē totongi ‘o e ikaˊ ki he kakai ‘o e fonua ke nau ma’u me’atokoni mei ai.
  3. Ne fakahoko ai ‘a e alea mo e taha ‘o e ngaahi vaka muli ‘oku nau toutai valu ‘i Tongaˊ ni pea kuo tali lelei ‘e he Kautahaˊ ni ke tuku mai ‘a e ika mei he taha hono ngaahi vakaˊ ke fakahoko’aki ē fokotu’utu’u ko eni. Ko e fengāue’aki ko eniˊ ‘oku lele he ta’u ‘e taha pea ‘oku ‘i ai ‘a e ‘amanaki ‘e hokohoko atu ‘i he kaha’u.
  4. Kuo tau mai ‘a e vakaˊ pea ‘e fakatau atu ‘a e valuˊ mo hono fa’ahinga ‘i he ngaahi totongi ko eniˊ;
  • $7.00/1kg- fa’ahinga ‘o e hakulā
  • $7.00/1kg- hakulā puaka
  • $7.00/1kg- valu louniu
  • $7.00/1kg- mahimahi
  • $2.50/1kg- ‘atu
  • $5.00/1kg- valu iiki (Piki’ai & takuo)`

5. Koe’uhiˊ ke malava ke vahevahe atu ‘a e ikaˊ ni ki he tokolahi taha ‘o e kakai ‘e lava ke ma’u ‘inasi aiˊ, ‘e ‘ikai toe laka hake he kilo ‘e 5 ‘e fakatau ‘e ha tokotaha.

6. ‘Oku faka’amu ‘a e Potungāue Toutaiˊ ‘e ‘aonga ‘a e fokotu’utu’u ko eni ki he mo’uilelei ‘a e kakai ‘o e fonua.

-NGATA’ANGA-

Fakamatala tukuatu mei he: POTUNGAUE TOUTAI

Tufaki atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

Translate »