GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 11 ‘o ‘Aokosi, 2015)  

“Kamata e teuteu ki he langa e ‘Ofisi Fakapule’anga St George Palace.”

 

Kuo kamata ‘a e teuteu ki he langa ‘o e ngaahi ‘ofisi ‘e ‘iloa ko e St George Palace ‘i he Mala’e Pangai Si’í ‘i he ‘aho Monite 10 ‘o ‘Aokosi 2015.

Kuo kamata ngāue ‘a e kau ngāue mei he Potungāue ki he Ngaahi Ngāue lalahi ‘a e Pule’angá ki hono tukuhifo e ngaahi fu’u ‘akau lalahi mo hono faka’ata’ata ‘a e ‘elia ko eni ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ai ‘a e langá.

‘E kamata tau mai he ‘aho 11 ‘Aokosi 2015 ‘a e ngaahi koniteina ‘o e naunau langá ke fakahoko’aki ‘a e ngaué. ‘E faka’ilonga’i ‘a e kamata’anga ‘o e ngāué ni ‘aki ha polokalama tanupou ‘i he faka’osinga ‘o e mahina ní.

Ko e polokalama ngāue langa ko ení ‘oku fakafuofua ‘e pa’anga ‘e lauimiliona hono mahu’ingá pea‘oku fakapa’anga ia he tokoni mei he Lepupilika ‘o e Kakai ‘o Siainá ki he Pule’anga Tongá. Ko e langá ni na’e fokotu’utu’u ke kamata ‘i Nōvema 2014 pea toloi mei ai ki he mahiná ni kae ‘oua leva kuo kakato ‘a e kātoanga Hilifaki Kalauni ‘o ‘Ena ‘Afifió. Ko e ngāué ‘e fakahoko ‘e he Kautaha Langa Shanghai Construction Group mei he Lepupilika  ‘o e Kakai ‘o Siainá pea ‘oku fakafuofua ‘e fakahoko ‘a e langá he mahina ‘e 20.

Ko e ‘Ofisi Fakapule’anga ni ‘oku funga vaka fā, pea ka kakato ‘a e ngāué ‘e ngaue’aki ‘e he ngaahi Potungāue ‘a e Pule’angá, kau ki ai ‘a e ‘Ofisi ‘o e Palēmiá; Potungāue Pa’angá mo Palani Fakafonuá; Potungāue ki Muli mo e Fefakatau’akí. ‘Oku ‘i he palani ‘o e falé mo e ngaahi ‘ofisi pehē ki he ngaahi loki fakataha’anga ke ngāue’aki ‘e he Pule’angá.

 

 

Ko e kamata e ngāue ki hono tā ‘o e ‘ulu’akau lalahi ‘i Pangai Si’i ‘e he kau ngāue mei he Potungāue Lalahi ‘a e Pule’angá.

Ko e kamata e ngāue ki hono tā ‘o e ‘ulu’akau lalahi ‘i Pangai Si’i ‘e he kau ngāue mei he Potungāue Lalahi ‘a e Pule’angá.

 

Ko e tafa’aki hanga ki he ‘ofisi ‘o e Falealeá mo e Fakamaau Polisí kuo lava ‘a hono faka’ata’atá.

Ko e tafa’aki hanga ki he ‘ofisi ‘o e Falealeá mo e Fakamaau Polisí kuo lava ‘a hono faka’ata’atá.

 

Ko hono tutu’u e fu’u ‘ovava he tafa’aki ‘o e ‘Ofisi ‘o e Palēmia.

Ko hono tutu’u e fu’u ‘ovava he tafa’aki ‘o e ‘Ofisi ‘o e Palēmia.

 

NGATA’ANGA

 

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »