GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 18 ‘o ‘Aokosi, 2015)

“Kau atu ‘a Tonga ki he Fakataha hono 2 ‘o e fengāue’aki ‘a ‘Initia mo e Pasifikí.”

 

‘Oku tataki ‘e he Minisitā Ngoué, Me’atokoní, Vao’akaú mo e Toutaí, Hon. Semisi Fakahau ‘a e kau fakafofonga ‘o Tonga ki he Fakataha hono 2 ‘o e Fengāue’aki ‘a ‘Initia mo e Pasifikí (FIPIC) ‘e fakahoko ‘i Niuteli, ‘Initia mei he 19-21 ‘Aokosi 2015.

Na’e fakaafe’i ‘e he Palēmia ‘o ‘Initiá, H.E Mr. Nahendra Modi ‘a e Palēmia ‘o Tongá, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ke me’a ange ki he fakatahá ni, ka koe’uhí ko e ngaahi fatongia mahu’inga ‘o e Pule’angá, na’e fili ai ‘e he Palēmia ‘a Hon. Semisi Fakahau ke ne taki he kau fakafofonga ‘o Tonga ki he fakatahá ni.

Ko e ‘uluaki fakataha na’e fakahoko ‘i Nōvema 2014 ki Fisi. Na’e hili ‘a e fakataha ko iá, na’e fakahā ai ‘e Palēmia Modi ‘a e ngaahi ‘elia kehekehe ‘e fiema’u ‘e hono fonuá ke fai ai e fengāue’aki mo e tokoni ki Tonga mo e tukuifonua ‘o e Pasifiki. Na’ e kau ki ai ‘a e kaveinga ki he feliuliuaki ‘o e ‘eá, tekinolosia ‘o e fetu’utaki mo e fakamatala(ICT), ngaahi tokoni fakatekinikale ki he ngaahi polokalama ke tokoni he mala’e ‘o e ngoué, akó, mo’uileleí mo e ma’u’anga iví.

Ko e fakataha FIPIC ko e kamata’anga ia hono hoko atu ‘o e vā fengāue’aki ‘o ‘Initia mo e tukuimotu Pasifikí, pea ko e fakataha ‘o e ta’ú ni ‘e fakahoko ia he ngaahi feitu’u kehekehe ‘i ‘Initia mei Delhi, Jaipur ki Agra.

‘Oku ‘amanaki ke fakafe’iloaki ‘a e Minisitā ‘a Tonga ki he Ngoué, Me’atokoní, Vao’akaú mo e Toutaí ki he Palēmia ‘o ‘Initiá, H.E Modi mo e kau fakafofonga ma’olunga kehe ki he fakataha ni ke alea’i e ngaahi faingamālie ke fevahevahe’aki e ‘ilo mo e taukei fakangoué, mo’uileleí mo e fakalakalaka e ngāue fakakomipiutá (ICT).

‘Oku muimui folau ki he Minisitā ‘a Tonga ki he Ngoue, Me’atokoni, Vao’akau mo e Toutai, ‘a e Sekelitali Pule mo Sekelitali ki he Kapineti, Dr. Palenitina Langa’oi, Tokoni Sekelitali Pule ‘Akanesi Taufa mei he ‘Ofisi ‘o e Palēmia, HSH Pilinisesi Kalaniuvalu, ‘Ofisa Ngaue ki ‘Esia mei he Potungāue ki Muli mo Fefakatau’aki mo e Tokoni Sekelitali Pule ko Siosaia Vaipuna mei he ‘Ofisi ‘o e Komisoni ‘o e Kau Ngaue Fakapule’angá.

‘Oku fua ‘e he Pule’anga ‘Initiá ‘a e fakamole kotoa ki he kau folaú ‘o ‘ikai ha fakamole ki he Pule’anga Tongá.

‘E me’a mai ‘a e Minisitāá mo e kau muimui folaú ki Tongá ni he uike kaha’ú.

 

NGATA’ANGA

 

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »