GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 3 Fepueli, 2016)

“Lava lelei ‘a e ‘a’ahi mai ‘a Papua Niukini ki Tonga ni ”

Kuo me’a atu ‘a Hon.Justin Tkatchenko, Minisitā ki he Ngaahi Ouau Fakafonua, Sipoti mo e Takimamata ‘a Papua Niukiní fakataha mo e timi ‘a’ahi ‘a Papua Niukini na’e ‘a’ahi mai ki Tonga ni ke tokoni ki he ngaahi teuteu ki he Sipoti ‘a e Pasifiki ki he 2019, ‘i he efiafi Tusite 2 ‘o Fepueli hili ia ‘a e lava lelei ‘enau ‘a’ahi na’e fakahoko mai.

Na’e fakamalo’ia’i ‘e he Palēmia ‘o Tonga, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘i he’ene me’a faka’osi ki he timi ‘a’ahí, ‘o fakahā ‘a e hounga’ia ‘a e Pule’anga Tongá ‘i he vave ‘a e ngāue mai ‘a e Pule’anga Papua Niukini ki hono tali ‘a e kole tokoni ‘i he teuteu lahi, tukupā mo e ngaahi pole ‘oku fehangahangai mo Tonga ‘i he teuteu ki he Sipoti Pasifiki 2019.

Na’e me’a ‘a e Palēmia ‘o pehē, “ Ko e ‘a’ahi ni, ‘oku matu’aki tokoni ia pea hoko  ko e fakalotolahi ‘o ‘ikai ngata ki he Pule’anga, Kautaha ‘i tu’a mei he Pule’anga mo e ngaahi kautaha sipoti pē, ka ki he ngaahi kupu fekau’aki ki he sipoti kae’uma’ā ‘a e kakai ‘o Tongá fakalukufua.”

Na’e fakahā ‘e Hon. Tkatchenko ‘i he’enau tu’uta mai ‘i he Tokonaki 30 ‘o Sanuali, ko ‘enau ‘i Tonga ni ke tokoni ki he Pule’anga Tonga ke ola lelei ‘a ‘enau fakahoko ‘a e Sipoti Pasifiki ‘i he  2019 pea ke ‘ohake mo e tu’unga ‘o e ngaahi feitu’u fai’anga sipoti ki ha tu’unga ‘oku toe ma’olunga ange. Na’a ne fakalotolahi ki he Pule’anga Tonga, ‘oku kei taimi lahi pē ke fai ai ‘a e teuteu ki he Sipoti Pasifiki 2019. Na’a ne pehē na’e fakakaukau ‘a Papua Niukini ke nau ‘a’ahi mai leva hili pē ‘a e me’a ange ‘a e Palēmia, Samuela ‘Akilisi Pohiva ki Papua Niukini ‘o fakapapau’i ‘e fakahoko mai ‘a e Sipoti ki Tonga ni, koe’uhi kae hoko atu leva ‘a e teuteu ki he sipoti.

‘I he hili e ‘a’ahi ki he ngaahi feitu’u kuo maaka’i ke fakahoko ai ‘a e sipoti ‘i he 2019 ‘i he ‘aho Monite 1 ‘o Fepueli, na’e fakahā ‘e Hon. Tkatchenko, ko e ngaahi fai’anga sipoti lolotonga ‘i Tonga ni ‘oku ‘i ha tu’unga lelei pē he ko e ngaahi langa fa’unga lelei, ka koe’uhí na’e ‘ikai ke fai hono monomono mo tauhi ‘i ha ngaahi ta’u, ‘e kei lahi pe ngāue ke fai ki ai ke a’u e ngaahi feitu’u ni ki he ngaahi tu’unga totonu ‘e fiema’u ki he sipoti.

Na’a ne pehē  ko e kau taukei fakatekinikale na’a nau folau mai, te nau fakahoko fakataha mo ‘ene timí ‘a hono vakai’i lelei ‘o e ngaahi ngāue ‘e fiema’u ke fakahoko ki he Mala’e sipoti (Teufaiva) mo e Senitā ki he kau Sipoti Tu’ukimua(High Performance Centre) kae’uma’ā ‘a e ngaahi feitu’u fai’anga sipoti kehe pea te nau fakahū atu ha lipooti kakato ki he Palēmia mo e Pule’anga Papua Niukini ‘o ‘oatu ai ‘enau fokotu’u fakaikiiki ki he ngaahi tokoni ‘oku nau pehē ‘oku fiema’u ‘e Tonga ni. Te nau toki fakahoko mai leva ki he Pule’anga Tonga ‘a e tokoni ‘e fakahoko ‘e Papua Niukini ki he Sipoti Pasifiki 2019.

Na’e fakamatala ‘a e Minisitaa ki he hoko ‘a e ngaahi feitu’u fai’anga sipoti na’e langa ‘e Papua Niukini ki he Sipoti Pasifiki ‘o e 2015, ko e koloa mahu’inga mo tolonga ma’a Papua Niukini. Koe’uhi ko e ngaahi feitu’u fai’anga sipoti ko eni, ‘oku fakahoko ai ki Papua Niukini ‘a e ngaahi fe’auhi fakavaha’apule’anga ‘i he ta’u ni mo e ta’u kaha’u kau ai ‘a e Ipu ‘a Mamani ki he fe’auhi ‘a e FIFA ki he kakai fefine si’i hifo he ta’u 20 mo e Ipu ‘a Mamani ki he ‘Akapulu Liiki. ‘Oku faka’amu ‘a Papua Niukini ke tokoni’i ‘a Tonga ke a’usia ‘a e ngaahi tu’unga fakavaha’apule’anga ko ia mo lava ke fakahoko mai ha ngaahi fe’auhi fakavaha’apule’anga ki Tonga ni.

Na’a ne aofagatuku’aki, “ Kuo mau fakatokanga’i ‘a e ngaahi alea mo e ngaahi fokotu’u na’e fai lolotonga ‘emau ‘i Tonga ni, pea ‘oku mau faka’amu ke vave ni pē ‘a e ngaahi tokoni ‘e fakahoko mai pea ke hokohoko atu ’a e ngāue vaofi mo Tonga he ta’u ‘e tolu ka hoko ke ola lelei ‘a e Sipoti Pasifiki 2019.”

Lolotonga ‘a e ‘i Tonga ni ‘a e timi ‘a’ahi mei Papua Niukini, na’a nau lava atu ki he ma’u’anga kelesi ‘o e pongipongi Sapate 31 ‘o Sanuali ‘i he Falelotu Senituli ‘i Nuku’alofa pehe ki he talitali ho’atā na’e fakahoko ‘e he Palēmia ‘i he Matātahi Liku’alofa, ‘a ia na’e kau ki ai mo e ni’ihi ‘o e kainga Papua Niukini ‘oku nau nofo ‘i Tonga ni. Na’e fakahoko foki mo ‘enau fakataha mo e kau taukei fakatekinikale fakalotofonua mo e kau memipa ‘o e ngaahi kulupu sipoti ‘i Tonga ni.

Ko e ouau fakamavae mo e kau ‘a’ahi mei Papua Niukini na’e fakahoko ia ki he matātahi ‘Oholei, ‘a ia na’e kau fakataha atu ki ai ‘a e kau Minisitā ‘o e Kapinetí mo e ni’ihi ‘o e kau mēmipa ‘o e Fale Aleá.

 

Hon.Tkatchenko

Ko Hon. Justin Tkatchenko ‘o Papua Niukini mo e ‘Eiki Palēmia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘o Tonga.

Ko Hon. Justin Tkatchenko (fika 3 mei to’omata’u) mo e timi ‘a’ahi mei Papua Niukini ‘i he ‘a’ahi ki he Pa’ake Teufaiva.

Ko Hon. Justin Tkatchenko (fika 3 mei to’omata’u) mo e timi ‘a’ahi mei Papua Niukini ‘i he ‘a’ahi ki he Pa’ake Teufaiva.

-NGATA’ANGA-

 

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email:pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »