“Liliu taimi ke fakahoko pea ke lele mei 6 Novema 2016 ki 15 Sanuali 2017”

(‘Aho 26 ’o ‘Okatopa, 2016)

Ko e uasi kotoa pe ‘i he Pule’anga ni ‘e fiema’u nga’unu ki mu’a ‘aki ha houa ‘e taha ‘i he 2am (‘unu ki he 3am) ‘i he ‘aho Sapate ko hono 6 ‘o Novema 2016 pea toki fakafoki ki mui ‘aki ha houa ‘e taha ki he taimi angamaheni ‘i he 3am (fakafoki ki he 2am) ‘i he ‘aho Sapate ko hono 15 ‘o Sanuali 2017.

Na’e tali e fokotu’utu’u ko’eni ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho Falaite 21 ‘o ‘Okatopa 2016 ‘i he makatu’unga ke fakaloloa e houa ‘o e ‘aho ‘i he houa efiafi ke fakakakato mo fakalavalava ai e ngaahi ngaue faka’ekonomika mo fakasosiale. Ko e fakaloloa ko’eni ‘o e taimi ‘i he vaha’a taimi ko’eni e fakalaka ‘aki ai ‘e he taimi ‘a e Tonga ni ‘a e houa ‘e 14 mei he taimi ‘a mamani pe Universal Coordinated Time (UTC).

‘Oku ‘ikai foki koha me’a fo’ou ‘a e liliu taimi ki Tonga ni. ‘I he 1999 ne fakahoko ai e liliu taimi kimu’a ‘i he milleniume fo’ou ka na’e ‘ikai toe ngaue’aki mei he 2002. Ko e liliu taimi foki ‘oku taimi lelei hono fakahoko ‘i he fa’ahi ta’u mafana he taimi ‘oku loloa ange ai ‘a e ngaahi houa ‘oku ‘ulo ai ‘a e la’aa.

Ko e kau atu eni ‘a Tonga fakataha mo hotau ngaahi fonua kaunga’api hange ko Fisi, Ha’amoa pea mo Nu’usila hono ngaue’aki ‘ae founga ko ‘eni ki hono liliu e taimi.

‘Oku fakaafe’i atu ‘e he Potungaue MEIDECC e kakai ‘o e fonua ‘oku ‘iai ha nau faka’eke’eke fekau’aki mo e liliu taimi kuo tu’utu’uni ‘e he Pule’anga ke fakafetu’utuaki mai kihe Va’a Fakamatala’ea, Potungaue MEIDECC ‘i he fika ko e 8777750.

Ki ha toe faka’eke’eke fetu’utaki ki he 8777750 pe metstaff@met.gov.to ke he Va’a Ngaue ki he fakamatala’ea ‘a Tonga.

 

-NGATA’ANGA-

Issued by the: MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY, CLIMATE CHANGE, DISASTER MANAGEMENT, METEOROLOGY, INFORMATION & COMMUNICATIONS

P.O. Box 845, Domestic Terminal, Fua’amotu Airport, TONGA

Tel: (676) 35355/35008 Fax: (676) 35123 Email: metstaff@met.gov.to 

Translate »