GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 21 ‘o ‘Aokosi, 2015)

“Makehe ‘a ‘Eua mo hono ‘atākaí, leleiange mo vave fetu’utakí: tō folofola huufi ‘e he Tama Tu’í Faka’ali’ali Ngoue ‘a ‘Euá.”

‘Oku makehe pē foki e Vahefonuá ni mo hono ‘atākaí pea ‘oku lelei mo vaveange fetu’utakí mo Nuku’alofá, ko ia ‘e lahiange leva e faingamālie ‘o e kainga ‘Euá ki he maketi ‘i Tongatapú, ko e tō folofola huufi ia ‘e he Tama Tu’í, Tupou VI ‘a e Mā’imoa Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaahi Koloa, Hilifaki Kalauni 2015 ‘a e Vahefonua ‘Euá ‘i he Mala’e Niu’eiki,  ‘i he ‘aho Tokonaki, 15 ‘Aokosi 2015.

Na’a ne folofola ki he kaingá ‘oku nau  kei monū’ia ‘oku ‘ikai ha tukuhausia pē fiekaia mo fakamanatu kia kinautolu ‘oku ‘ikai ko ha ‘uhinga ia ke holo ai ‘enau ngāué.

Na’a ne fakamanatu ‘a e mahu’inga ke kei faka’ai’ai ‘a e ngāue fetokoni’aki tautefito ki he ngoué ke hoko ia ko e tā sipinga mo faitokonia ‘a kinautolu ‘oku  taukeí ‘a e kau ngoue ‘oku kamata haké.

“‘E lava pe ke toe hiki hake ‘a e fetokoni’aki ‘i he ngāue ‘a e kau toutaí pea pehe ki he ngaahi ‘o e ngaahi koloa ngaohi ‘i Tonga ni ka e lava ke fakahoko lelei ‘a e ngāue fetokoni’aki ‘i he ngaahi fale’i mo e tokoni fakatekinikale ‘a e Potungāue ki he Me’atokoni, Ngoué mo e toutaí,” ko ‘ene tō folofolá ia.

“ ‘Oku ‘i ai e ‘amanaki lelei ke hoko ki he fevahevahe’aki ‘o e ‘ilo ke ma’u ha ola ‘oku leleiangé, lahi e fua mo lelei e ngoue mo mahino ‘e maluange ‘a e ma’u’anga me’atokoní, “ ko ‘ene tō folofola iá mo fakamanatu ke ‘oua ‘e ngata ai kā ke ma’u ha faingamalie ‘oku lahiangé ki he fua e ngoué ke uta atu ki he maketí pea ko e ma’u’anga pa’anga lelei ia ki he ngaahi fiema’u fakasōsiale ‘a e Vahefonuá.

Na’e lave ‘ene tō folofolá ki he Faka’ali’ali Ngoue ‘a e Vahefonua Ha’apai ki he faingata’a ‘o e fakaakeake mei he fakatamaki ‘o e saikoloné, ka na’e hā mei he fua ‘enau ngoué, toutaí mo e ngaahi koloa ngaohi ‘i Tongá ni ‘a e ngāue pē ‘a e kāinga Ha’apaí ke malu ‘enau me’atokoní pea toe a’usia mo ha tu’unga ‘o e mo’uí ‘oku leleiangé.

Ko e koloa folofola ‘o e ‘ahó ni ko e koloa ia ke ne pukepuke ‘a e Fungafonuá ke hoko atu ’aki e fonongá ki he kaha’ú, ko e me’a ia ‘a ‘Eiki Nōpele Nuku, Fakafofonga nōpele ‘o ‘Eua ki he Falealeá ‘o tali e koloa folofola ‘o e ‘ahó. Na’a ne  me’a ‘oku ‘ikai ha toe me’a ‘e mahu’inga ka ko e fakapapau’i pē  ‘oku ‘ikai nounou  fakame’atokoni ‘a e Vahefonuá.

Na’e fakahā ‘e he Fakafofonga Pule’anga ‘o ‘Euá, Tonga Faeamani ‘a hono talitali lelei ‘a ‘Ena ‘Afifio ki he Vahefonuá, mo hono uki ke tu’u ‘a e Vahefonua ‘o fai ha ngaue he ko e Vahefonua eni ‘oku ‘i ai ‘a e melié.

Na’e me’a ‘a e ‘Eiki Minisitā Tanaki Pa’anga Hūmaí, Hon. Tevita Lavemaau ‘o fakahā ‘a e ‘asi ‘i he faka’ali’ali ngoue ‘o e ta’ú ni ‘a e lava e ngaahi kupu fengāue’aki ke nau ngaue fakataha ki he lelei fakalukufua ‘a e Vahefonua pea ki he Pule’anga foki.

Ko e faka’ali’ali eni ‘a e Fungafonua na’e makehe atu he na’e huluange mo faka’ofo’ofa e ngaahi koloa na’e faka’ali’ali tatau pē ngoué, toutaí mo e ngāué ‘a e kakai fefine mei falehanga. Na’e kau he faka’ali’ali mo e manupuna ‘oku ‘ikai ha toe Vahefonua ‘i Tonga ni ‘e ma’u ai ko e kōkī

Na’e ‘ikai ngata ai ka ko e faka’ali’ali ‘a e Va’a Tonga Forest ‘a e ngaahi koloa kehekehe ‘e malava ke ngaohi mei he papa ‘oku tā mo ma’u mei he Fungafonuá pehe ki he ngaahi ngaue fakamea‘a e ngaahi ako’anga kolisi he Vahefonua.

Na’e me’a ai mo e Ta’ahine Kuini, Nanasipau’u mo Pilinisi Ata pehe ki he Palēmia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva mo e ni’ihi ‘o e kau Minisitaá  mo e kau muimuifolau ‘i he faka’ali’ali.

Na’e fakahoko mo ha ouau lotu fakafeta’i ‘i he Falelotu ‘o e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘o ‘Ohonuá, na’e ‘afio ai ‘a ‘Ena ‘Afifió pehē ki he Palēmia mo e ni’ihi ‘o e kau Minisitaá ‘o tataki ‘e he Faifekau Pule ‘o e Siasi Uesiliana ‘o’Eua, Faifekau Kisepi Havea

Ko e Faka’ali’ali Ngoue ‘a Tongatapú‘e fakahoko ia ki he Mala’e Manamo’uí ‘i he Falaite mo e Tokonaki 21-22 ‘Aokosi 2015.

NGATA’ANGA

 

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »