GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 27 ‘o ‘Aokosi, 2015)

“Ola ‘o e fakataha hono ua ‘a e Fakataha’anga ‘a ‘Initia mo e Pasifikí(FIPIC).”

 

Na’e fakataha ‘a e kau taki ‘o ‘Initiá mo e tukuifonua ‘o e Pasifikí kau ai ‘a Tongá ni, ‘i New Delhi mo Jaipur, ‘i ‘Initia mei he ‘aho 19- 21 ‘Aokosi 2015 ‘i he Fakataha hono ua ‘a ‘Initia mo e Pasifiki (Forum for India-Pacific Islands Cooperation-FIPIC).

Na’e fakataha ‘a e kau taki mei he Pasifikí mo Palesiteni Pranab Mukherjee ‘i he ‘Api me’a’anga Faka-Palesiteni ‘o e fonuá ‘oku ‘iloa ko Rashtrapati Bhawan, ‘i New Delhi. Na’e fakahā ai ‘e he Palesitení ‘a e mahu’inga ki he fonuá ‘a ‘ene felave’i faka’ikonomika mo e fetokoni’aki mo e Pasifikí; ‘a ia ko e tefito’i ‘uhinga ia ‘oku fakalahi ai ‘e ‘Initia ‘a ‘ene Tu’utu’uni Ngaue ki he Hahake (Act East Policy). Na’e me’a ‘a Palesiteni Mukherjee ‘oku fietokoni ‘a ‘Initia ke fakamalohi’i mo fakalahi ‘a e fefakatau’aki mo e Pasifikí pea ke faka’ai’ai ‘a e ‘inivesimeni ‘i he toutaí, ngoué, loló mo e kasa fakanatula, keli makakoloa mo e ngaue ki hono to’o e masimá mei he   ma’u’anga vai.

Lolotonga e folau ni na’e fakahoko ai ‘a e ngaahi fakamatala fakamahino ‘i ‘Aokosi 20, 2015, mei he sekitoa kehekehe ‘o e takimamatá, Lolo mo e kasa; ma’u’angaivi fo’oú, fakamafolalea, faingamalie ki he mo’uileleí, Tekinolosia ‘o e Fakamatalá(IT), malini, tokangaekina ‘o e ngaahi fakatamaki, Fakalakalaka ‘o e Takimamatá, Toutaí, laise mo e ngoue toó, kavele’iniú mo e ngaahi ngaue’anga he tukuikoló.

Na’e fakataha ‘a Palemia Modi ‘o ‘Initia mo e kau taki mei he Pasifiki ki he Jaipur City ‘i he Falaite 21 ‘Aokosi 2015, ki he fakaava ‘o e Fakataha hono ua ‘a ‘Initia mo e Pasifiki (FIPIC).

Fekau’aki mo e Kosilio Malu’i ‘a e Pule’anga Fakatahataha, na’e fokotu’u atu ‘e Palemia Modi ke nau ngāue’aki ‘a e pepa fakaangaanga na’e tukuatu ‘e he Palesiteni ‘o e Pule’anga Fakatahatahá ko e “makatu’unga ke fai mei ai ‘a e alea” mo aofangatuku ki he fakataha hono 70 ‘a e ngaahi Pule’anga Fakatahataha.

Na’e fakahā ‘e Palemia Modi ‘a hono fokotu’u ‘o e Ako’anga ke matauhi e ngaahi feitu’u matatahi mo e Fekumi ki ‘Oseni; pehē ki ha polokalama netiueka ki he fekumi ki he ngaahi me’amo’ui ‘o ‘oseni ‘i he tukui motú. Na’a ne fokotu’u mai ke fakahoko ha Konifelenisi Fakavaha’apule’anga ki he “Mohu faka’ikonōmika ‘o ‘oseni mo e Tukui motu Pasifikí,” ke fakahoko ki New Delhi ‘i he ta’u 2016. ‘Oku mafana ‘a ‘Initia ke fakahokoange ‘a e fakataha ki he kau ngāué mo e kau taukei tau’atāina mei he tukui fonua Pasifiki ‘e 14 pea ke fakahoko ‘e ‘Initia ha tokoni fakahangatonu mo hakeaki’i ‘a e ngāue ki hono le’ohi ‘o e ngaahi matāfangá mo e ngaahi savea ki hono mape’i ‘a ‘osení. ‘E tokoni eni ke fai ha femahino’aki he ngaahi sone faka’ikonōmiká mo hono malu’i honau ngaahi potu tahí.

‘E ‘a’ahi fakakaume’a mai ki he Pasifiki ‘a e Va’a Tautahi ‘a ‘Initia pea mo poupou’i ‘a e ngaahi ‘elia ki he mo’uilelei ‘o fakafou ‘i hano fokotu’u ha ngaahi kemi ki he mo’uilelei he tukuimotú, ko e fakahā ia ‘e Palēmia Modi

‘E teu ke fokotu’u ha Senitā Space Technology Applications Centre ‘i ha taha ‘o e tukuifonua ‘o e Pasifikí ke ngāue’aki kotoa ‘e he tukuimotú pea ke fakahoko ai mo e ako ki he vavaá. Ko e ngaahi naunau ‘o e vavaá mo e tekinolosia ‘e ala tokoni ia ki he tanaki’anga fakamatala ki he kelekele mo e ma’u’anga vaí, ngaahi ‘elia ki he toutaí, founga pule’i e ngaahi koloa mei he vao’akaú, ako ki he matāfangá mo e ‘osení, fakamatala’ea mo e feliuliuaki ‘a e ‘ea mo e tokoni ki he founga pule’i ‘o e fakatamaki fakanatulá.

Ko e tafa’aki ki he fakalakalaka e kau ngāué, na’e fakahā ai ‘e he Palēmia ‘o ‘Initia ‘e foaki ki Fisi ‘a e faingamalie ako ‘e 110, pea ko e toenga ‘o e tukui fonua ‘e 13 ‘o e Pasifiki ‘e liunga ua ia mei he 119 ki he 238. ‘E kau atu ki ai, ‘a e sikolasipi ako mata’itohi ki ‘Initia ‘o taki ua ki he kotoa ‘o e tukuifonua ‘e 13 ‘o e Pasifiki neongo ‘oku te’eki ke kamata eni, ka ‘e kei hokohoko atu pē ‘a e sikolasipi lolotonga kuo foaki ma’a Fisi ‘a ia ko e faingamalie ako ‘e 33. Pea ‘e fakalahi mo e ngaahi polokalama ako ki he kau ngāue ‘a e tukuifonua ‘o e Pasifikí pehē ki ha ako uike ‘e ua ki he founga fakalele pisinisi ‘i he Ako’anga ‘a ‘Initia ki he Founga Fakalele Ngaue ‘i Bengaluru.

‘I he ngāue ke fakahaofi ‘a hono ngāue’aki ‘o e kalasini ‘oku pa’anga ‘Amelika ‘e lauimiliona hono mahu’ingá pea to e kaunga lelei ange ki he kakai fefine, na’e fakahā ‘e he Palēmia ‘e malava ‘e ‘Initia ke ako’i ha kakai fefine mei he tukuimotu ‘e toko 70 ki he ngāue’aki ‘o e ma’u’angaivi mei he la’a pea te nau malava ke faka’uhila mei he ma’u’angaivi mei he la’aa ki he tukui’api ‘e taki 2,800 ‘i he tukuifonua kotoa ‘o e Pasifiki.

Na’a ne fakahā ai mo hano fokotu’u ha Fale makehe ki he Tekinolosia ‘o e Fakamatala(IT) ‘o takitaha he tukui fonua ‘o e  Pasifikí ‘o ‘ikai ngata pē ke fakalelei’i e ngāue fakakomipiuta fakalotofonuá kā ‘e hoko ko e faingamalie ki ‘Initia ke fakakakato ‘a e ngaue’aki ‘o e founga fetu’utaki ni ki he tafa’aki ‘o e faito’o mo e ako ‘i he Pasifiki.

Na’e me’a ‘a Palēmia Modi ‘e tokoni’i ‘e he ‘Ofisi Fefakatau’aki ‘o e FIPIC ‘i New Delhi ‘a e fakalakalaka ki he ngaahi pisinisi iiki ange, iiki mo lalahi pea te nau ala tokoni ki hano fakatau e ngaahi misini ki he mataká mo e laisé pehe ki he ngaahi ngāue’anga ki he suká. ‘E tokoni ‘a e ‘ofisi ki hono fakalelei’i e ngaahi faingamalie ‘o e Pasifiki ki he maketi.

Na’a ne aofangatuku’aki ‘a e ngaahi fokotu’u mei he kau taki ‘o e tukuifonua ‘o e Pasifiki ki he kaveinga fakamamanilahi ‘oku fehangahangai mo e tukuifonuá mo e ngaahi ngāue fetokoni’aki.

Na’e me’a ai ‘a Hon. Semisi Fakahau, ‘o fakafofonga’i ‘a e Pule’anga Tongá ‘a hono fakaa’u atu ‘o e hounga’ia ‘i he fakaafe ke kau atu ‘a Tonga ki he fakataha ni mo vikia ‘a e ngaahi tokoni ‘a ‘Initia kuo lave ai ‘a e Pule’anga Tonga. Na’e fakahā ‘e he Minisitā ‘a e feinga ‘a Tonga ke tokoni mai ‘a ‘Initia ki ha tafa’aki ‘e fai ai ha fengāue’aki tautefito ki he ngaahi ‘elia ‘o e tokoni fakapa’anga mo fakatekinikalé. Ko e ngaahi ‘elia ko eni kau ki ai ‘a e feliuliuaki ‘a e ‘eá, ngoue tautefito ki he tafa’aki ki ha maketi ki he kavá, toutaí, tekinolosia ‘o e fakamatalá (IT), ma’u’anga ivi, takimamata, ‘inivesimení mo e ngaahi pisinisi iiki mo lalahí.

Na’e foki mai ‘a e Minisitā ki he Ngoué, Me’atokoní, Vao’akau mo e Toutai, Hon. Semisi Fakahau mo e toenga ‘o e kau muimuifolau ki Tonga ni he uike ni.

NGATA’ANGA

 

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »