GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 11 ‘o ‘Aokosi, 2015)

“Poupou Tama Tu’í he faka’ali’ali ngoue ‘a Vava’ú ke faka’ai’ai e ngaahi tu’utu’uni mo e founga ngaue ke hakeaki’i e ola ‘oku leleí.”

“ ‘Oku hā mahino pē ‘a e lahi ‘o e teuteu ki he faka’ali’ali ‘o e ‘ahó ni, pea ‘oku fe’unga pē ia koe’uhí‘oku lahiange ‘a e faingamālié ‘i he vahefonuá ni, toe leleleiange ‘a e fetu’utakí pea kuo fakalakalaka atu ‘a e ngāué ki he tu’unga kuo fakakomēsiale ‘a e niihi ‘o e ngaahi fuá pea tānaki atu ki ai mo e tu’uaki ‘o e ngāue ki he takimamatá.”

Ko e tō folofola huufi ia ‘e he Tama Tu’í, Tupou VI ‘a e Mā’imoa Faka’ali’ali Ngoue ‘a e Vahefonua Vava’ú ‘i he Mala’e Nippon ‘o e Ako Mā’olunga ‘o Vava’ú, ‘i he Tokonaki 8 ‘o ‘Aokosi 2015.

Na’a ne folofola ki he mahu’inga ‘o e faka’ali’ali ngoué ‘o ‘ikai ngata pē ‘i he faka’ali’ali ‘o e fua mo e ola ‘o e ngāué ‘i he tapa kehekehe ka ‘oku mahuluange ‘a e mahino ‘oku ‘i ai ‘a e fengāue’aki vāofi mo fepoupouaki ‘a e ngaahi sekitoa takitaha mo e Potungāue Ngoué mo e ngaahi potungāue kehe ‘a e Pule’angá pehē ki he kau tauhifonuá, kau ngoué mo e kau toutaí.

“ Ko e taumu’á ke fakapapau’i ‘oku malu pea toe leleiange a e tu’unga ‘o e ma’u’anga mo’ui ‘a e vahefonuá ni.”

Na’e lave ‘ene tō folofolá ki he ngaahi taumu’a ngāue ‘oku tuku mai ‘e he Kautaha Fakamamanilahi ki he Me’atokoní (FAO) he ta’ú ni ke tau muimui . “…ke fakatupu pē ke ngaahi ‘a e ngoué, vaotaá mo e toutaí ke toe ola leleiange mo tolonga…”

Na’a ne tui ‘e poupou ki he taumu’á ni e ngāue ki hono faka’ai’ai e ngaahi tu’utu’uni mo e ngaahi founga ngāue ke tokonia ‘a e fakatupu ‘o e ola ‘oku leleiangé mei he sekitoa ‘o e ngoué. ‘I he taimi tatau ‘e kei fiema’u ke fakapapau’i ‘e ‘ikai hoko e feinga ko iá ke ‘ikai ke ma’olunga mo leleiange ‘a e tu’unga ’o e ngoué, ke ne uesia ‘a e tefito’i koloa fakanatula hangē ko e kelekelé, vaí, vaotaá’ mo e ‘ulu’akaú.

Na’e fakamalo’ia’i ‘e he Kōvana Vava’ú, ‘Eiki Nōpele Fulivai ‘a ‘Ena ‘Afifió, ki He’ena ‘afio tonu he faka’ali’ali ’a e Vahefonua ni. ‘I he tali folofolá, na’e me’a ‘a Nōpele Tu’i’āfitu ‘o fakahā ’e tukupā’a e Vahefonuá ke fakakakato ‘a e ngaahi fiema’u na’e tō folofola’aki ‘e he Tama Tu’í.

Ko e faka’ali’ali ‘a e Vahefonua Vava’ú na’e hā mahino ‘a e toe lahiange ‘a e ta’ú ni mei he ta’u kuo ‘osí. Na’e hā’ele lalo foki ‘a ‘Ena ‘Afifió ‘o ‘afio ki he ngaahi ngāue kuo faka’ali’ali ‘e he Fatafatamāfaná, pea mo foaki ‘a e ngaahi pale he ngaahi fe’auhi na’e fakahokó.

Na’e faka’osi’aki ‘a e Ouau malanga fakafeta’i ‘o e lava lelei ‘o e Mā’imoa Faka’ali’ali Ngoué ki he Ongo Niuá mo Vava’u. Na’e fakahoko eni ki he Falelotu Siasi Uesiliana Tau’atāina ‘o Tonga ‘o Neiafú, Falelotu ‘o e Laumālie Ma’oni’oní, ‘i he Sapate 9 ‘o ‘Aokosi, ‘o tataki ‘e he Faifekau Faka-Tu’i mo e Palesitení, Faifekau Toketā ‘Ahio. Na’e ‘afio ai ‘a ‘Ena ‘Afifió, Tupou VI mo Kuini Nanasipau’u pehē kia Pilinisi Taufa’āhau, Palēmiá, Hon. Samuela ‘Akilisi Pōhiva mo e kau Minisitā ‘o e Kapinetí.

‘E hoko mai ‘a e faka’ali’ali Ngoué ki Ha’apai Veu ki he Mala’e Lea’aetohí ‘i he Pulelulu 12 ‘o ‘Aokosi, 2015.

 

NGATA’ANGA

 

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »