Press release/Ongoongo tukuatu

20 DECEMBER 2016

Ngaue ki he Charter

‘I he aho 9 o Tisema, 2016 na’e fakahu mai ki he Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, ‘a e tohi kole mei he kautaha Tonga Airways Ltd. Ko e tohi ni ko e kole ngofua ke totongi’i mai (CHARTER) ‘a e vakapuna mei he kautaha Fiji Airways Ltd/Fiji Link. Ko e taumu’a ke fakafolau ‘a e kau pasese ‘a e kautaha ‘i he vaha’a ‘o Tongatapu mo Vava’u. Ko e kole ke fakalele ‘a e Charter mei he aho 19 Tisema ki he aho 30 o Tisema, 2016.

Na’e tali lelei ‘e he Potungaue ‘a e kole ngofua, ‘i he fie tokoni ‘a e Potungaue ki he langalanga ngaue koeni.

Na’e fiema’u leva ke fakakakato ‘a e ngaahi ngaue founga anga maheni ‘oku tuku mai ‘i he lao, ki he ngaahi kole Charter pehe ni, ‘o kau ki ai ‘a e;

(i) tafa’aki fakatekinikale ki he malu mo e hao ‘a e kakai fefola’aki vakapuna,

(ii) tafa’aki ki he ma’u mafai, ‘a ia ko hono fakapapau’i ‘e tali lelei pe ‘e he Mafai Pule ki he Fefolau’aki Sivile ‘a Fisi (Civil Aviation Authority Fiji) te nau fakangofua e Charter ‘i he’enau pule mai pe ki he me’a fakatekinikale ‘a e vakapuna lolotonga ‘a ‘ene fefolau’aki ‘i he loto fonua ‘o Tonga,

(iii) tafa’aki fakalao ke fakapapau’i ‘oku fakangofua ‘e he lao ‘a Tonga ‘a e founga hono Charter mai ha vakapuna mei muli pea mo hono ngaue’aki fakakomesiale.

(iv) tafa’aki faka’ekonomika ke fakapapau’i ‘oku kau lelei ‘a e fokotu’u Charter ko ‘eni ki he tu’unga faka’ekonomika ‘a e fonua pea ‘e lava pe ‘e he kautaha ni ‘o fakahoko ‘a e Charter ‘o ‘ikai uesia ‘a e kau pasese fefolau’aki.

Na’e pau leva ke fakakakato ‘e he Potungaue ‘a e ngaahi ngaue ni kotoa. ‘I he taimi tatau na’e fiema’u mai ‘e he kautaha Tonga Airways Ltd ke fakahoko eni ‘i he uike pe ‘e taha. Ko e angamaheni ‘oku fiema’u ‘a e ‘aho ‘e 30 ke fakahoko ‘a e ngaahi ngaue ni.

‘I he laumalie ‘o e fie tokoni mo e sio ki he fiema’u vivili ‘a e kautaha Tonga Airways Ltd, na’e fakahoko ‘e he kau ngaue fakatekinikale, fakalao mo e faka’ekonomika ‘a e Potungaue ‘a honau fatongia ‘i he vave taha ‘e lava, ke fakakakato ‘a e ngaue ni.

Mei he ‘aho 9 ‘o Tisema ki he ‘aho 14 ‘o Tisema, ‘i he feinga pe ‘a e kau ngaue ‘a e Potungaue, na’e fakakakato kotoa ‘a e ngaue ki he tafa’aki fakatekinikale, fakalao, faka’ekonomika, fakataha mo e fakaha mai ‘e he CAAF (Fiji) ‘oku nau tali lelei pe ‘a e fatongia (responsibility) ki he fefolau’aki ‘a vakapuna ‘i Tonga ni. Na’e fokotu’u mai (recommend) leva mei he he ngaahi tafa’aki kuo lava e ngaue pea ke fakangofua ‘a e Charter. Na’e fakavave leva ‘o fakahu atu ‘a e ngaahi fokotu’u kotoa (ke tali e Charter) ki he ‘Eiki Minista Hon. Semisi Sika ‘i he efiafi po’uli ‘o e ‘aho 14 ‘o Tisema, 2016 ke toki fakahoko ha’ane tu’utu’uni. Na’e toutou fakamahino pe ki he kautaha Tonga Airways Ltd, neongo ‘a e ngaahi fokotu’u (recommendation) mei he ngaahi tafa’aki, kuo pau pe ke ‘i he ‘Eiki Minista, ‘i he’ene me’a ki he lelei fakaluukufua ‘a e fonua, ‘a tu’utu’uni faka’osi.

‘I he efiafi po’uli ‘o e ‘aho 14 ‘o Tisema, na’e tali lelei pe ‘e ‘Eiki Minista ‘a e ngaahi fale’i, pea tu’utu’uni ke maau ange ‘a e ngaahi pepa fakangofua ‘i he pongipongi ‘aho 15 ‘o Tisema ke fakamo’oni ai mo tukuatu ki he Tonga Airways Ltd.

‘I he efiafi ‘o e ‘aho 14 ‘o Tisema, na’e fetu’utaki leva ‘a e Potungaue ki he kautaha Tonga Airways Ltd ‘o fakahoko ange ko e tu’utu’uni ‘aofangatuku ‘e tuku atu ia ‘i he pongipongi ‘aho 15 Tisema, 2016. ‘I he efiafi pe ‘o e ‘aho 14 ‘o Tisema, na’e kaniseli mai ‘e he Tonga Airways Ltd ‘a e ‘enau kole Charter. ‘Oku ‘oatu e kole fakamolemole mei he Potungaue. ‘I he ‘aho si’isi’i na’e tuku mai, mo e ngaue na’e pau ke fakahoko, ko e lelei taha eni ‘a e Potungaue na’e fakahoko, ‘i he laumalie ‘o e fietokoni.

  1. Ngaue ki he Kaha’u (Air Operator’s Certificate)

‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e fengaue’aki ‘a e Potungaue pea mo e kautaha Tonga Airways Ltd ki he’enau laiseni fakangofua ke nau fakalele ha kautaha vakapuna ‘i Tonga ni (AOC – Air Operators Certificate).

‘Oku ‘ikai ko ha me’a faingofua eni he ko e malu mo e hao ‘a e kakai fefolau’aki ‘a e taumu’a mau’olunga taha. Kuo pau ai ke sivi’i ‘a e tu’unga faifatongia lelei ‘a e kau ngaue vakapuna, ‘a e kautaha, pea pehe foki ki he vakapuna ‘oku ‘amanaki ke nau ngaue’aki. ‘Oku fiema’u ‘e he lao ke sivi’i eni ki he tu’unga mau’olunga ‘aupito.

Ko e laiseni (AOC – Air Operators Certificate) ko’eni ‘oku te’eki ke foaki ange. ‘Oku kei ngaue fakataha ‘a e Potungaue pea mo e Pacific Aviation Safety Office (PASO). Ko e kautaha eni ‘oku ‘omai mei ai ‘a e kau ‘Inisipekita ke fai hono siofi pea mo e sivi’i ‘a e kautaha kimu’a pea toki mahino mei ai ‘a hono foaki e laiseni AOC.

Ki ha fakamatala ‘e toe fiema’u, kataki ‘o fetu’utaki mai ki he Acting CEO ‘a e Potungaue, Kisione Taufa Ph (676 ) 23-100 ext 218 ; Mob : (676) 771-8150 or (676) 887-7253, pe ko e Talekita ki he Va’a Felau’aki Sivile, Vinolia Salesi, Contact Details: (676) 24 100 (676) 28 024 (676) 7702772. Email: vfifita@infrastructure.gov.to press-release-ta-final-20-12-2016

Translate »