GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 10 ‘o Sepitema, 2015)  

“Taki Palēmiá he kau folau ‘a Tonga ki he Fakataha Faka-Palēmia ‘a e Pasifikí”

 

 

‘Oku taki atu he uiké ni ‘a e Palēmia ‘o Tongá, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘i he kau fakafofonga ‘o Tonga ki he Fakataha Faka-Palēmia hono 46 ‘a e kau taki mei he tukuifonua ‘o e Pasifikí (PIF) ‘oku fakahoko ki Port Moresby, Pāpua Niukini mei he ‘aho 9-11 Sepitema 2015.

Ko e kaveinga ‘e alea’i he ta’u ní he fakataha ‘a e kau takí ‘oku pehē ko e: Fakamalohi’i ‘a e fengāue’aki fakafeitu’u ‘a e Pasifikí.” ‘E alea’i ‘e he kau takí ‘a e ngaahi kaveinga mahu’inga ki he Pasifikí kau ai ‘a e feliuliuaki ‘a e ‘eá mo e fakasi’isi’í ‘a e ngaahi faingata’á ka hoko ha fakatamaki ‘i he teuteu atu ki he fakataha ‘a e Ngaahi Kautaha Pule’anga ki he Konivēsio ‘a e Pule’anga Fakatahatahá ki he Feliuliuaki ‘a e ‘Ea ‘e fakahoko ki Pālesi, tekinolosia ki he fakamatalá mo e fetu’utakí(IT), toutai mo vakai’i ha ngaahi polokalama fakalakalaka ke ngāue’aki.

‘Oku muimui folau ki he Palēmiá ‘a e Minisitā ki he Ngoué, Me’atokoní, Vao’akaú mo e Toutaí, Hon. Semisi Fakahau, Sekelitali Pule mo Sekelitali ki he Kapinetí, Dr. Palenitina Langa’oi, Sekelitali ki Muli mo Fefakatau’akí, Va’inga Tōnē, ‘Ofisa Pule Ngāue ki he Potungāue Vakai Matangí, Ma’u’angaiví, Fakamatalá, Fakatamakí, ‘Atākaí mo e Feliuliuaki ‘a e ‘Eá mo e Fetu’utakí, Paula Ma’u mo e Sekelitali Tokoni (PA) ki he Palēmia, Po’oi Pohiva.

 

 

 

 

NGATA’ANGA

 

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to 

Translate »