To folofola huufi tuku to’u Fale Alea 2015/2016

‘Eiki Sea, ‘oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafi ‘o ke laumālie lelei pē, pea pehē ki he ‘Eiki Palēmia mo e Hou’eiki Minisitā ‘o e Kapineti, Hou’eiki Nōpelé pea mo e kau Fakafofonga ‘o e Kakai.

Kuo kakato ‘a e fakataha alea ‘o e ta’u ko ‘ení, ko ia ‘oku ‘oatu ‘a e fakamālō ‘Eiki Sea koe’uhī ko e ngaahi ngāue kotoa kuo fakahoko ‘i he lolotonga ‘o e ta’ú ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e ‘amanaki ‘e tokoni ki he lelei fakalukufua mo e langa hake e fonuá.

‘Oku fakatokanga’i ‘a e ngaahi ngāue ko ia na’e fakahoko ke tokonia hotau kāinga Vava’u mo Ha’apai ‘i he ‘a’ahi mai ‘a e Saikolone ko Winston, koe’uhī ‘oku mahu’inga ke mateuteu pē ‘a e fonua ‘i he lolotonga e faha’i ta’u ko ení mo e ngaahi fakatamaki fakaenatula.

‘Oku ‘i ai ‘a e fakamālō ki he ngaahi pule’anga muli mo e ngaahi kautaha fakavaha’apule’anga koe’uhī ko e ngaahi tokoni na’e fakahoko mai ‘i he lolotonga e ta’u ki he langa fakalakalaka ‘o e fonuá mo e ‘amanaki ki he toe ngāue vāofi ange ki he kaha’u.

‘Eiki Sea, ‘oku ‘oatu ‘eku talamonū pea pehē ki he ‘Eiki Palēmiá mo e Kapinetí, Hou’eiki Nōpele mo e kau Fakafofonga ‘o e Kakaí.

‘Ofa ke faitāpuekina kimoutolu ‘e he ‘Eiki, ‘ofa atu.

 

Tupou VI

 

Transcribed and issued by the Office of the Legislative Assembly of Tonga, Kingdom of Tonga

Contact us for further information

Phone: +676 23565 or +676 24455

Translate »